Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 10 năm 2017

        Trong tháng 10/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 87 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

87

1020

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

67

680

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

14

96

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

125

1042

Nam

< = 24 tuổi

03

46

25 – 40 tuổi

15

193

> 40 tuổi

16

69

Nữ

< = 24 tuổi

26

231

25 – 40 tuổi

50

446

> 40 tuổi

15

57

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

12

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

02

04

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

119

1011

Trong đó: Hết thời gian hưởng

116

989

Trong đó: Có việc làm

03

21

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

87

1020

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

03

66

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

12

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

12

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.275.141.000

10.123.190.600

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.275.141.000

10.075.190.600

03 tháng

Số quyết định

80

680

Số tiền chi TCTN

619.815.300

5.081.865.900

04 tháng – 06 tháng

Số quyết định

11

166

Số tiền chi TCTN

110.127.300

1.886.691.500

07 tháng – 12 tháng

Số quyết định

34

196

Số tiền chi TCTN

545.198.400

3.106.633.200

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

48.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

48.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13

Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.380.966

14

Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15

Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,5

PHÒNG BHTN