Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 9 năm 2017

       Trong tháng 9/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 123 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp..

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 123 933
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

70

613

  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

07

82

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

98

917

Nam

< = 24 tuổi

05

43

25 – 40 tuổi

13

178

> 40 tuổi

10

53

Nữ

< = 24 tuổi

20

205

25 – 40 tuổi

43

396

> 40 tuổi

07

42

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

10

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

02

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

137

892

Trong đó: Hết thời gian hưởng

134

873

Trong đó: Có việc làm

03

18

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

123

933

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

05

63

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

0

12

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

12

11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 02
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

990.970.400 8.848.049.600
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 990.970.400 8.800.049.600
03 tháng Số quyết định 63 600
Số tiền chi TCTN 461.880.600 4.462.050.600
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 19 155
Số tiền chi TCTN 230.796.800 1.776.564.200
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 16 162
Số tiền chi TCTN 298.293.000 2.561.434.800
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 48.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 48.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.429.700
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,15

PHÒNG BHTN