Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 8 năm 2017

       Trong tháng 8/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 101 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

101

810

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

65

543

  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

13

75

3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

86 819

Nam

< = 24 tuổi

04

38

25 – 40 tuổi

17

165

> 40 tuổi

02

43

Nữ

< = 24 tuổi

19

185

25 – 40 tuổi

41

353

> 40 tuổi

03

35

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

02

10

5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

02

6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

184

755

Trong đó: Hết thời gian hưởng

181

739

Trong đó: Có việc làm

02

15

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

01

01

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

101

810

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

15

58

10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

02

12

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

02

12

11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

787.980.200

7.857.079.200

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

777.980.200

7.809.079.200

03 tháng Số quyết định

58

537

Số tiền chi TCTN

418.387.800

4.000.170.000

04 tháng – 06 tháng Số quyết định

19

136

Số tiền chi TCTN

210.008.900

1.545.767.400

07 tháng – 12 tháng Số quyết định

09

146

Số tiền chi TCTN

149.583.500

2.263.141.800

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

10.000.000

48.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

10.000.000

48.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN đượchỗ trợ học nghề

0

0

13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.329.201

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,96

PHÒNG BHTN