Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 7 năm 2017

       Trong tháng 7/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 87 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

87

709

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

54

478

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

11

62

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

110

733

Nam

< = 24 tuổi

03

34

25 – 40 tuổi

25

148

> 40 tuổi

08

41

Nữ < = 24 tuổi 33

166

25 – 40 tuổi

38

312

> 40 tuổi

03

32

4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

08

5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

01

02

6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

02

7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

Tổng

73

571

Trong đó: Hết thời gian hưởng

72

558

Trong đó: Có việc làm

01

13

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

87

709

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

05

43

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người)

Tổng

02

10

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

02

10

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng)

Tổng

1.054.946.100

7.069.099.000

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.048.946.100

7.031.099.000

03 tháng

Số quyết định

72

479

Số tiền chi TCTN

526.687.500

3.581.782.200

04 tháng – 06 tháng Số quyết định

21

117

Số tiền chi TCTN

250.882.600

1.335.758.500

07 tháng – 12 tháng Số quyết định

17

137

Số tiền chi TCTN

271.376.000

2.113.558.300

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

6.000.000

38.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

6.000.000

38.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

0

13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.373.900

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

4,1

Phòng BHTN