Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Tình hình thực hiện BHTN tháng 6 năm 2017

       Trong tháng 6/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 134 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1

Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người)

134

622

Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người)

102

424

  2

Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người)

09

51

3

Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người)

Tổng

149

623

Nam

< = 24 tuổi

13

31

25 – 40 tuổi

19

123

> 40 tuổi

03

33

Nữ

< = 24 tuổi

50

133

25 – 40 tuổi

60

274

> 40 tuổi 04

29

4

Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

07

5

Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi

0

0

Chuyển đến

0

01

6

Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

01

02

7

Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người)

0

0

8

Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng

58

498

Trong đó: Hết thời gian hưởng

57

486

Trong đó: Có việc làm

01

12

Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục

0

0

Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp

0

0

Khác

0

0

9

Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người)

134

622

Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người)

08

38

10

Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng

0

08

Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

08

11

Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người)

0

02

12

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng

1.347.718.000

6.014.152.900

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp

1.347.718.000

5.982.152.900

03 tháng Số quyết định

116

407

Số tiền chi TCTN

902.998.500

3.055.094.700

04 tháng – 06 tháng Số quyết định

20

96

Số tiền chi TCTN

233.070.200

1.084.875.900

07 tháng – 12 tháng Số quyết định

13

120

Số tiền chi TCTN

211.649.300

1.842.182.300

Số tiền chi hỗ trợ học nghề

0

32.000.000

Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề

0

32.000.000

Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN đượchỗ trợ học nghề

0

0

13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng)

2.553.600

14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người)

0

0

15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng)

3,6

Phòng BHTN