Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 5 NĂM 2017

Trong tháng 5/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 169 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 169 488
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 139 322
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 15 42
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 174 474
Nam < = 24 tuổi 08 18
25 – 40 tuổi 18 104
> 40 tuổi 09 30
Nữ < = 24 tuổi 45 83
25 – 40 tuổi 85 214
> 40 tuổi 09 25
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 07
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 0 01
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 01
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 50 440
Trong đó: Hết thời gian hưởng 47 429
Trong đó: Có việc làm 03 11
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 169 488
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 03 30
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 02 08
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 02 08
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 02
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 1.680.621.100 4.666.434.900
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 1.672.621.100 4.634.434.900
03 tháng Số quyết định 130 291
Số tiền chi TCTN 1.017.081.600 2.152.096.200
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 16 76
Số tiền chi TCTN 199.880.700 851.805.700
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 28 107
Số tiền chi TCTN 455.658.800 1.630.533.000
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 8.000.000 32.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 8.000.000 32.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN đượchỗ trợ học nghề 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.533.675
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 3,9  

                                                                                                                      PHÒNG BHTN