Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

Hội nghị học tập Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh

         Ngày 29/5/2017, Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức hội nghị triển khai học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành cho công chức, viên chức, người lao động.

IMG_1701          Đồng chí Đặng Thị Long Biên, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc hội nghị, đồng thời triển khai Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh:

          – Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới;

          – Đề án số 07-ĐA/TU ngày 20/3/2017 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng giai đoạn 2017-2020;

          – Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 24/3/2017 của Tỉnh uỷ Cao Bằng về thực hiện nội dung đột phá thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW về “Chủ động, trách nhiệm; nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại” học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020;

          – Công văn số 220-CV/ĐUK ngày 24/3/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị;

          – Hướng dẫn số 14-HD/ĐUK ngày 31/03/2017 của Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh về công tác tuyên truyền về phòng chống, tham nhũng, lãng phí.

IMG_1702          Đồng chí Triệu Dương Thanh – Phó chủ tịch Công đoàn triển khai Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 09/03/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2018-2023).

IMG_1709(1)    Các đại biểu tham dự hội nghị

      Đây là một hoạt động mang ý nghĩa chính trị quan trọng, nhằm nâng cao lý luận và hoạt động thực tiễn cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Trung tâm. Qua đó Chi bộ sẽ nắm vững những nội dung cơ bản của Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh từ đó xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị./.