Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 4 NĂM 2017

Trong tháng 4/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 129 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp…

TT Nội dung Số lượng Lũy kế
1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 129 319
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 99 183
  2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 11 27
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 78 300
Nam < = 24 tuổi 02 10
25 – 40 tuổi 21 86
> 40 tuổi 01 21
Nữ < = 24 tuổi 16 38
25 – 40 tuổi 36 129
> 40 tuổi 02 16
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 07
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 01 01
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 01
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 71 390
Trong đó: Hết thời gian hưởng 66 382
Trong đó: Có việc làm 05 08
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 129 319
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 07 27
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 0 06
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 06
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 01 02
12 Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 714.411.700 2.985.813.800
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 714.411.700 2.961.813.800
03 tháng Số quyết định 48 161
Số tiền chi TCTN 340.070.100 1.135.014.600
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 19 60
Số tiền chi TCTN 221.470.600 651.925.000
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 11 79
Số tiền chi TCTN 152.871.000 1.174.874.200
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 0 24.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 0 24.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN được

hỗ trợ học nghề

0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.284.453
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,14

Phòng BHTN