Trung tâm dịch vụ việc làm Cao Bằng

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN BHTN THÁNG 3 NĂM 2017

Trong tháng 3/2017, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp – Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cao Bằng đã tiếp nhận 73 người đến nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp..

TT

Nội dung

Số lượng

Lũy kế

1 Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) (người) 73 190
Trong đó: số người ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (người) 35 84
2 Số người nộp hồ sơ nhưng không đủ điều kiện hưởng TCTN (người) 07 16
3 Số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng (người) Tổng 75 222
Nam < = 24 tuổi 01 08
25 – 40 tuổi 24 65
> 40 tuổi 08 20
Nữ < = 24 tuổi 04 22
25 – 40 tuổi 35 93
> 40 tuổi 03 14
4 Số người bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 06
5 Số người chuyển nơi hưởng TCTN (người) Chuyển đi 0 0
Chuyển đến 0 0
6 Số người tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 01 01
7 Số người tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) 0 0
8 Số người chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (người) Tổng 86 319
Trong đó: Hết thời gian hưởng 85 316
Trong đó: Có việc làm 01 03
Trong đó: Không thông báo tìm kiếm VL trong 03 tháng liên tục 0 0
Trong đó: Bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm thất nghiệp 0 0
Khác 0 0
9 Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm (người) 73 190
Trong đó: số người được giới thiệu việc làm (người) 05 20
10 Số người có quyết định hỗ trợ học nghề(người) Tổng 01 06
Trong đó: số người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 01 06
11 Số người hủy quyết định hỗ trợ học nghề (người) 0 01
12

 

 

Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề theo quyết định (triệu đồng) Tổng 663.493.900 2.271.402.100
 
 
 
Số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 660.493.900 2.247.402.100
03 tháng Số quyết định 42 113
Số tiền chi TCTN 279.143.700 794.944.500
04 tháng – 06 tháng Số quyết định 17 41
Số tiền chi TCTN 160.644.200 430.454.400
07 tháng – 12 tháng Số quyết định 16 68
Số tiền chi TCTN 220.706.000 1.022.003.200
Số tiền chi hỗ trợ học nghề 3.000.000 24.000.000
Số tiền chi đối với người đang hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề 3.000.000 24.000.000
Số tiền chi đối với người không thuộc diện đang hưởng TCTN đượchỗ trợ học nghề 0 0
13 Mức hưởng TCTN bình quân (triệu đồng) 2.055.900
14 Số người lao động có mức hưởng TCTN tối đa (người) 0 0
15 Số tháng hưởng TCTN bình quân (tháng) 4,4
    Phòng BHTN Thực hiện

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ và đăng ký tại:

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM CAO BẰNG

Số 086, phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng

ĐT: 0206 3859 715; C.Xoan: 0976 734 767; C.Lan: 0379.343.828;

A.Huy: 0945 595 885; C.Yến: 0382327358

ĐT A. Liêm: 0915 300 650.

VĂN PHÒNG MIỀN TÂY

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Khu 5,

Thị trấn Bảo Lạc, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng.

ĐT: 0206 6276 776; Chị Oanh: 0357 670 735; 0856 500 111.